Program simpozija

16:25-16:30 Uvodna riječ
prim. Boris Kudumija, doc. dr. Mario Laganović
16:30-16:50 Novosti u liječenju anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
doc. dr. Andreja Marn
16:50-17:10 Registar nadomještanja bubrežne funkcije: vanbolnički centri za dijalizu
dr. Dajana Katičić, prof. dr. Karmela Altabas
17:10-17:30 Smjernice za prehranu bolesnika u kroničnoj bubrežnoj bolesti-KDOQI 2020.
prim. Boris Kudumija
17:30-17:50 Regulacija kalemije u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
prim. dr. Josipa Josipović, prof. dr. Draško Pavlović
17:50-18:10 COVID 19, zašto je značajno cijepiti bolesnike s kroničnom bubrežnom bolesti
doc. dr. Marko Kutleša
18:10-18:30 Akutno oštećenje bubrega uzrokovano SARS-CoV-2 infekcijom
prof. dr. Jerko Barbić
18:30-18:50 Organizacija rada u centrima za hemodijalizu tijekom pandemije
Bosiljka Devčić, bacc. med. teh.
18:50-19:10 Rasprava

Knjižica Konačni program je dostupna OVDJE.